Kereső megjelenítése

Adatvédelem

 

 

Adatvédelmi Tájékoztató

 

A Raktárban Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regualtion) továbbiakban: GDPR Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. A Raktárban Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásokkal.

 

 1. Adatkezelő:

 

Raktárban Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 2427 Baracs, Március 15 utca 4/A.

Telefon: +36 70 395 5459

E-mail: info@raktárban.hu

Weboldal: raktarban.hu

Céginformáció: 07-02-0003001

Adószám: 24172697-1-07

 

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, kezelt adatok köre és a tárolás időtartama:

 

  1. Regisztrált felhasználók adatainak kezelése

 

 • Az adatkezelés célja: Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása, kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének céljából.
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, a hozzájárulás visszavonásával a regisztráció automatikusan törlődik.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus
 • A társaság honlápján történő hírdetésfeladás automatikus regisztrációt von maga után.

 

 

 

 

 

  1. A Társaság honlapjának látogatóinak adatkezelése:

 

 • Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait.
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: a honlap megetkintésétől számított 30 nap.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

  1. E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése:

 

 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
 • Meddig tároljuk az adatokat: az adatközléstől számított maximum 2 év.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

  1. Hírlevél feliratkozással és küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 • Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó email küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, korábbi hírdetésekből eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka)
 • Meddig tároljuk az adatokat: a felhasználó leiratkozásáig. A felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

  1. Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

 

A Társaság weboldalán meghírdetett nyereményjáték minimum egy hírdetés feladásához kötött.

 

 • Az adatkezelés célja: a weboldal népszerűsítése, nyeremény kihírdetése
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, képmás
 • Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított maximum 2 év.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

  1. Adatkezelés a társaság Facebook oldalán

 

A Társaság Facebook oldalán a nyereményjáték nyerteseinek adatait kezeli.

 

 • Az adatkezelés célja: a weboldal népszerűsítése, nyeremény kihírdetése
 • A kezelt adatok köre: képmás, név
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

  1. Szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése

 

Társaságunk szolgáltatás teljesítése jogcímén a szolgáltatás aktiválása, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a velük hírdetőként regisztrált természetes személy alábbi adatait:

 

 • Az adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
 • A kezelt adatok köre: E-mail cím, irányítószám, név, felhasználónév, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszünését követő 5 év.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

 1. Hírdetők, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók természetes személy képviselőinek adatkezelése

 

 • Az adatkezelés célja: a partnerekkel kötött szerződés teljesítése, üzlei kapcsolattartás
 • A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
 • Az adatkezelés időtartama: az üzlei kapcsolat fennállását követő 5 évig
 • Az adatkezelés módja: elektronikus

 

  1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

 

 • Az adatkezelés célja: adó és számviteli kötelezettség teljesítése
 • Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre:
  • számviteli törvény alapján: név, cím, aláírás, adószám
  • A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján: vállakozói igazolvány száma, adóazonosító jele.
  • Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszünését követő 8 év.
 • Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

 

 

 

 1. A személyes adatok forrása:

 

Közvetlenül az érintettől származik.

 

 

 1. Az adatfeldolgozók köre

 

A személyes adatokat,az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat - előzetes felhatalmazás nélkül - nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

Társaságunk a következő adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

 

DDSWEB Kft.

 

A DDSWEB Kft. Társaságunk weboldal fejlesztője és üzemeltetője.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Lajos Király Krt. 10. 4. em. 1.

Telefon: +36 20 414 1875

E-mail: info@ddsweb.hu

weboldal: dds.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.dds.hu/adatvedelem

 

CIB Bank Zrt.

 

A CIB Bank társaságunk banki szolgáltatója.

Székhely: 1024 Budapest, Medve u. 4-14.

Telefon: +36 1 423 1000

E-mail: cib@cib.hu

Weboldal: cib.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató:

https://www.cib.hu/document/documents/CIB/adatkezelesi_180604.pdf

 

KBOSS.hu Kft.

 

A KBOSS.hu Kft. Társaságunk online számlázó szolgáltatója.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 30 354 4789

E-mail: info@szamlazz.hu

Weboldal: szamlazz.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

 

 

 1. Adatovábbítás címzettjei:

 

Név: Nemzeti Adó és Vámhivatal

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi út 2.

Telefon: +36 1 428 5100

Weboldal: nav.gov.hu

 

Adatvédelmi tájékoztató: http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

 

 • vezetőség
 • könyvelő
 • bank
 • adóhatóság

 

 

 

 

Az érintettek jogai

 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adati kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonásást, az adatkezelés korlátozásást, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

 

 1. Átlátható tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

 

 • az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
 • a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
 • a személyes adatok címzettjeiről
 • az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról

 

 

 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
 • az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

 

 1. Hozzáférési jog

 

 1. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) az info@raktarban.hu vagy 2427 Baracs, Március 15 utca 4/A. címen gyakorolható.

 

 1. Az érintett részére kérésére - személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

 

 1. Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

 

 1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélül törölje a rá vonatkozó adatokat:

 

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyüjtötték vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kinálásával kapcsolatban kerül sor.

 

 1. Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; arciválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

 

 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vontakozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. Tiltakozás joga:

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okoból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett rdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vontakozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan , kizárólag automatizált adatkezelés - ideértve a profilalkotást is - amely rá nézve joghatássaé járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 1. Ne alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

 

 1. Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

 

 

 

 

 1. Visszavonás joga

 

Az érintett jgosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Eljárási jogszabájok

 

 1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja azérintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabítható.

 

 1. A határidő meghosszabtásáról az adatkezelő a késelem oakinak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélül de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvosltai jogával.

 

 1. A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatlábal járó admiszitratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékozat az általa végzett valamennyi helyesbítésről , törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

 

 1. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratyv költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendeklezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.

 

 

 1. Kártérítés és sérelemdíj

 

 1. Minden olyan személy, aki az adatvédelei rendelet megsérétésének erdményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért - az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól - kártérításre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adateldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

 1. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelé és adatfeldolgozó egyenlő felelőséggel tartozik a teljes kárért.

 

 1. Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Adatvédelmi Hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Minden jog fenntartva! © Raktárban.hu Kft.
A bankkártáys fizetés szolgáltatója: